Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEK


R E G L E M E N T E N     - 2019


Bijlagen:

Bijlage 1: adressen afgevaardigden: zie pagina ADRESSEN

voor de andere bijlagen selecteer:

- Bijlage 2: Prijzentabel Vriendenschietingen

- Bijlage 3: Beker stad Beringen

- Bijlage 4: Provinciale wedstrijden

- Bijlage 5: Toevoegingen aan de karabijn

- Bijlage 6: Prijzentabel Verbondswedstrijden

- Bijlage 7: stand kleppen op vrienden en verbondswedstrijden

- bijlage 8: stand van de kleppen op de keizer en intergewestelijke schietingen

- Bijlage 9: adressenlijst alle gilden van Verbond Beringen-Mijnstreek 1. Indien de schut(s)ter op het afgesproken uur niet aanwezig is, of indien het briefje niet ondertekend werd door de secretaris, worden er "nul" punten genoteerd voor de schut(s)ter.

In de ploeg schuift dan de eerste niet vooruit geschoten schut(s)ter van de volgende ploeg omhoog.

 1. Een schutter die wegens omstandigheden, die kenbaar gemaakt werden aan iemand van het hoofdbestuur, bvb sterfgeval, ziekte, werk, … niet heeft kunnen schieten op een verbondswedstrijd, kan voor zijn individuele punten nog naschieten. Men maakt dan gebruik van het witte briefje. Bovenaan verandert men dan het woord “VOORSCHIETEN” in “NASCHIETEN”. De markeur van de gilde geeft het witte briefje nadien af aan iemand van het hoofdbestuur.

 

Het naschieten kan op ieder moment gebeuren mits afspraak met de bewuste gilde.

 1. Een volledige gilde mag éénmaal per jaar vooruitschieten vanaf 9.00 uur, mits dit 2 weken op voorhand is aangevraagd bij de voorzitter of de secretaris van het verbond.

 

Bij aankomst van de eerste schutter zal het lot beslissen op welke schietstand zij moeten schieten en op deze schietstand mag uiteraard niet geoefend worden.

 1. Bij een eventuele afgelasting van een verbondswedstrijd, bvb bij extreem slechte weersomstandigheden, vervallen alle reeds geschoten punten, ook die van de schutters die vooruit geschoten hebben. De beslissing van een volledige afgelasting wordt altijd genomen door het hoofdbestuur in samenspraak met de verantwoordelijke van de inrichtende gilde.

 

Art. 76. Alle verbondswedstrijden vangen aan om 13.30 uur voor de inrichtende gilde en om 14.00 uur voor de drie daarop volgende gilden.

Enkel op de laatste kampioenschapswedstrijd begint de inrichtende gilde om 12.30 uur.

De drie daaropvolgende gilden beginnen dan om 13.00 uur.

Art. 77. Het inschrijvingsgeld van de ploegen (2,50 € per ploeg) dient betaald te zijn vooraleer men begint te schieten.

Art. 78. De inrichtende gilde dient te zorgen voor één of twee degelijke jurycabines die zodanig zijn opgesteld dat de jury duidelijk de schutter kan waarnemen en het doel kan zien via een spiegel.

Art. 79. a. Voor het optekenen van de punten en toepassing van de reglementen staat een jury in. Om hen

behoorlijk hun werk te laten doen, mag deze jury niet gestoord worden.

 1. Deze juryleden zijn schuttersleden van de gilde waar de volgende verbondswedstrijd zal doorgaan. Zij dienen uiteraard kennis te hebben van het schietreglement en hebben minstens de leeftijd van 16 jaar.
 2. Deze juryleden worden bijgestaan door de verbondsjury, met name de verbondsvoorzitter,

-ondervoorzitter, -secretaris en / of -kassier.

Bij eventuele afwezigheid van deze volledige verbondsjury zal de afgevaardigde van de volgende verbondswedstrijd deze taak overnemen.

 1. De treffers worden aangeduid met een X, de missers met een – teken.

Art. 80. Een paraplu mag uiteraard gebruikt worden maar dient echter zodanig gehouden te worden dat het jurylid de schutter duidelijk kan zien bij zijn handelingen om zijn punten te schieten.

Art. 81. Een wedstrijd wordt als beëindigd beschouwd als alle ploegen geschoten hebben, het moment van kavelen telt niet mee.

Art. 82. Zowel de ploegen- als de individuele wedstrijd eindigt op het uur van zonsondergang.

Art. 83. Per schietstand zijn maximaal twee personen toegelaten bij de schutter, dit om veiligheidsredenen en om een vlotter verloop van de wedstrijd te krijgen.

Art. 84. Om na te gaan of de wapens nog voldoen aan de voorgeschreven normen, zullen deze op regelmatige tijdstippen tijdens de één of andere wedstrijd gecontroleerd worden (voor de voorgeschreven normen, zie bijlage 5).

Art. 85. Eveneens is men verplicht om de sportschutterslicentie bij zich te hebben op eender welke schietwedstrijd. Een kopie van de licentie is niet rechtsgeldig!

!!! ZONDER LICENTIE KAN EN MAG MEN NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD !!!

Art. 86. Een schutter, in het bezit van een (voorlopige) sportschutterslicentie, die de schietstand betreedt met de intentie om te schieten, moet eerst zijn of haar naam noteren in het schuttersregister. Gelijklopend met dat moment heeft men recht op een stempel in zijn of haar schuttersboekje.

Op de voorkant van het schuttersboekje dienen zowel de gildenaam als de persoonsnaam vermeld te worden. Binnen in het schuttersboekje moet vooraf op elke pagina de naam van de schut(s)ter ingevuld worden, alsook de volgnummer en de datum van schieten vooraleer ze aan de verantwoordelijke van de schietstand van die dag mogen afgegeven worden.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 9/19

Art. 87. a. Een ploeg bestaat uit zes schutters en schieten ieder vijf kogels. Een gilde mag uiteraard meerdere ploegen inschrijven. Als een gilde een onvolledige laatste ploeg heeft met drie schut(s)ters MAG men deze aanvullen met drie andere schutters tot een volledige ploeg van zes schutters doch hierin is men vrij. Indien een ploeg wordt aangevuld met drie schutters, moet ze betaald zijn alvorens de ploeg begint te schieten. Bij een onvolledige laatste ploeg van vier schut(s)ters, MOET men aanvullen tot een volledige ploeg van zes schutters. Onvolledige ploegen mogen enkel worden aangevuld met die schutters die reeds gemist hebben in één van de vorige ploegen. Bij volledig maximum in alle vorige ploegen worden de aanvullende schutters aangeduid door een afgevaardigde van de betreffende gilde.

Deze schut(s)ters mogen bovendien niet vooruit geschoten hebben.

 1. De punten van de schut(s)ters van een onvolledige ploeg, tellen wel mee voor hun individuele punten.
 2. Een schut(s)ter die opgesteld staat in een bepaalde ploeg en niet tijdig aanwezig is, kan nog in zijn of haar opgestelde ploeg blijven schieten zolang die ploeg nog niet gedaan heeft. Is hij of zij te laat dan wordt deze automatisch vervangen door de eerste schut(s)ter van de volgende ploeg. Dit mag echter geen schut(s)ter zijn die reeds vooruit geschoten heeft (er mag niet geschrapt worden op de inschrijvingslijsten). Zij die niet tijdig aanwezig waren om op hun beurt te schieten, krijgen hun kans nog in één van de volgende ploegen van hun gilde. Men noteert zijn of haar treffers en vermeldt de ploeg waarin hij of zij geschoten heeft. Zolang de wedstrijd bezig is, kan men nog schieten voor hun individuele punten.
 3. Onmiddellijk nadat de laatste schutter van een bepaalde gilde geschoten heeft, tekent de afgevaardigde van die gilde het wedstrijdformulier ter goedkeuring. Indien er niemand tekent, wordt automatisch de uitslag als correct beschouwd, tevens onvoorwaardelijk en definitief ingeschreven.

Ook de markeurs zetten hun naam, alsook het uur van aanvang en einde van schieten van die

bepaalde gilde op het formulier vooraleer zij dit bij de wedstrijdleiding binnen brengen.

Art. 88. a. Tijdens een verbondswedstrijd zal er geschoten worden op een klep van Ø 30 mm.

Voor al de verbondswedstrijden worden de kleppen geplaatst volgens bijlage 7.

 1. Het eventuele kavelen nadien zal gebeuren met 3 kogels op een klep van Ø 25 mm, verder 2 kogels op Ø 20 mm, dan 2 kogels op Ø 16 mm, daarna 2 kogels op Ø 12 mm en als laatste, 2 kogels op Ø 10 mm. Het kavelen zal in normale omstandigheden gebeuren in deze volgorde, tenzij de verbondsjury anders beslist.

Art. 89. a. Bij een gelijke puntenstand voor de dagprijzen wordt er gekaveld tot de eindwinnaars gekend zijn.

Indien echter blijkt dat er in een bepaalde reeks maar 1 gilde meer aanwezig is van al de gilden die mochten deelnemen aan de kaveling EN deze gilde heeft nog voldoende schutters om deel te nemen aan de kaveling in die reeks, dan hoeft er niet gekaveld te worden en gaat de prijs automatisch naar de nog aanwezige gilde. Voor de prijsuitreiking wordt dan wel art 90 g. van ons reglement toegepast.

 1. Indien blijkt dat er meerdere ploegen in een bepaalde reeks met een gelijke puntenstand geëindigd zijn en er geen enkele gilde wil of kan deelnemen aan de kaveling van die reeks dan wordt de dagprijs van die bepaalde reeks "niet" uitgereikt en wordt die 10 € terug gegeven aan de inrichtende gilde.

Daarom deelt iedere gildeafgevaardigde onmiddellijk na het beëindigen van hun ploegenwedstrijd mee of men al dan niet kan of wil deelnemen aan de kaveling.

 1. Bij een gelijke puntenstand voor het eindklassement over de tien verbondswedstrijden, moet er gekaveld worden tot er een kampioen gekend is. Alle ploegen die kavelen voor de kampioenstitel schieten op dezelfde schietboom (zie ook art 75 g).
 2. Voor het individueel kavelen op de laatste kampioenschapswedstrijd treden alle schutters van dezelfde gilde die niet gemist hebben of bij een bepaald aantal missers nog in de prijzen vallen, achter elkaar in volgende volgorde aan: eerst de jongeren, dan de heren gevolgd door de dames, dan de seniorenheren gevolgd door de –dames (zie ook art 75 g).

 

Er worden telkens 3 kogels geschoten beginnende op een klep van Ø 25, dan Ø 20, Ø 16, Ø 12 en tenslotte Ø 10. Wordt er gemist op een bepaalde klep, dan stopt men onmiddellijk met schieten.

Art. 90. a. Het eventuele kavelen voor de ploegen kan vroegtijdig begonnen worden op aanvraag van die gilden die met hun ploeg(en) het max van 30/30 geschoten hebben, tenminste daar waar er 5 schietstanden voorhanden zijn. Daar waar er maar 4 schietstanden voorhanden zijn, vangt het kavelen aan van zodra er een schietstand vrij komt. Het kavelen zal gebeuren volgens art 88 b.

 1. Iedere gilde die deelneemt aan de kavelingen, mag, na gemist te hebben in een bepaalde ronde, zijn volledige ploeg laten uitschieten. Indien er meer dan één ploeg van dezelfde gilde meedoet aan de kavelingen, moet de 1ste ploeg echter volledig uitgeschoten worden vooraleer men aan de 2de ploeg kan of mag beginnen.
 2. Om te kavelen moet men per ploeg 6 willekeurige schutters van éénzelfde gilde hebben. Deze schutters dienen op dezelfde dag geschoten te hebben en mogen niet vooruit geschoten hebben.

De schutters waarmee men begint te kavelen worden wel voor de ganse kaveling en in dezelfde ploeg behouden (een schutter mag maar in één ploeg kavelen).

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 10/19

 1. Indien er meerdere ploegen van éénzelfde gilde het maximum van 30/30 hebben geschoten, dan begint eerst de A ploeg te kavelen, dan de B ploeg en zo verder.

Wanneer men in een bepaalde ploeg stopt met kavelen in de eerste kavelingsronde, dan stoppen automatisch alle volgende ploegen van deze gilde (zie art. 90 b).

 1. Een aangevulde ploeg mag ook deelnemen aan de kavelingen. Dit is echter enkel mogelijk indien één van de vorige ploegen geen maximum geschoten heeft want anders kan men nooit aan het nodige aantal schutters komen voor de kaveling.
 2. Bij het individuele kavelen telt de langste reeks zonder misser. Deze individuele volgorde is dezelfde als de volgorde van de ploegen.
 3. Om een prijs in ontvangst te nemen moet er minstens één lid van de gilde aanwezig zijn op de prijsuitreiking.

Art. 91. a. In de voormiddag van een verbondswedstrijd kan er enkel geoefend worden tussen 9.00 u en 12.00 u.

Ook mag er in de namiddag tijdens een verbondswedstrijd niet geschoten worden op een eventuele vrije stand, tenzij er een aparte wedstrijd plaatsheeft.

 1. Op de laatste kampioenschapswedstrijd moeten in de voormiddag alle schietbomen met alle kleppen ter beschikking staan om te oefenen, behalve de schietboom die voorbehouden is om op die dag in de voormiddag vooruit te schieten. Er kan geoefend worden van 9.00 u tot 11.30 uur; dit om de inrichtende gilde voldoende tijd te geven voor het reinigen van de kappen omdat de wedstrijd dan begint om 12.30 u i.p.v. om 13.30 u. De kleppen moeten geplaatst worden volgens bijlage 7.

 

Individuele en andere wedstrijden

Keizerschieting verbond Beringen

Art. 92. De keizerschieting van het verbond Beringen zal altijd doorgaan op een op de kalendervergadering vastgelegde zaterdag van de maand augustus of van de maand september.

De volgorde van inrichten, evenals de volgorde van schieten, is als volgt:

2014 Gestel 2019 Linkhout

2015 Geenhout 2020 Hulst

2016 Brelaar 2021 Meldert

2017 Paalstraat 2022 Laren

2018 Beringen 2023 Gestel

De inzet bedraagt 2,50 € per gilde, te betalen op de 2de bestuursvergadering (dit bedrag wordt tot nadere beslissing van het bestuur door het verbond zelf betaald).

Voor de deelname van de vorige keizer of keizerin hoeft niets betaald te worden.

Zowel de inrichtende gilde als het verbond zullen elk 12,50 € toevoegen aan de prijzenpot.

Art. 93. Aan deze keizerschieting mogen zowel de koning als de koningin van elke schuttersvereniging die aangesloten is bij het verbond Beringen, deelnemen. Er kan uiteraard maar één koning en één koningin per gilde deelnemen, uitgezonderd de gilde van wie de koning of koningin het vorige jaar de keizerschieting gewonnen had. Deze gilden mogen zowel de keizer of keizerin van het vorige jaar afvaardigen als ook hun nieuwe koning of koningin van het huidige jaar.

Indien bij toeval zowel de keizer(in) van het vorige jaar als de nieuwe koning(in) van het huidige jaar dezelfde schut(s)ter is, mag deze gilde een andere schut(s)ter naar eigen behoefte afvaardigen.

De keizer of keizerin van het vorige jaar (zij die dus het huidige jaar hun titel moeten verdedigen), mogen echter niet vervangen worden door een andere schut(s)ter.

Art. 94. Voor deze keizerschieting dient er geschoten te worden als volgt:

 1. De inschrijvingen gebeuren van 13.30 uur tot 14.00 uur voor alle deelnemers.

 

Voor een niet-deelnemende koning of koningin, kan er in geen enkel opzicht aanspraak gemaakt worden op eventuele teruggave van de inschrijvingsgelden. Deze zijn verrekend in het prijzentotaal.

Zij die niet tijdig ingeschreven zijn, krijgen een eerste verwittiging.

 1. In de 1ste ronde worden er 3 kogels geschoten op een klep van Ø 25 mm op één schietboom.

 

De volgorde hier van aantreden is identiek als deze van de ploegenschieting.

De schut(s)ter die niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging.

 1. In de 2de ronde schieten al de deelnemers die nog niet gemist hebben in de 1ste ronde, 3 kogels op een klep van Ø 20 mm, tenzij de verbondsjury anders beslist.

 

De schut(s)ter die (weerom) niet tijdig aan de schietboom arriveert, krijgt een (volgende) verwittiging. De juryverantwoordelijke zal deze schut(s)ter ook daadwerkelijk verwittigen van het niet tijdig aantreden. Zij die reeds voor de 3de maal een verwittiging gekregen hebben, worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 11/19

 

 1. Vanaf de 3de en al de volgende ronden blijft men 3 kogels schieten op een klep van Ø 16 mm.

 

De verbondsjury zal beslissen, naargelang de omstandigheden, wanneer er overgegaan wordt naar de klep van Ø 12 mm en nadien eventueel naar de klep van Ø 10 mm.

 1. Wanneer er gemist wordt, stopt men onmiddellijk met schieten. Indien er in een bepaalde ronde onvoldoende deelnemers in geslaagd zijn (naargelang er prijzen voorzien zijn) om zonder misser te schieten, dan schieten alle schut(s)ters die één misser hadden in hun laatste ronde opnieuw mee, weliswaar voor de laatste prijzen (hier is de volgorde van het missen in acht te nemen). Men neemt dan terug deel aan de wedstrijd op zijn normale volgorde van voorheen.
 2. Vanaf het moment dat er nog maar 5 schut(s)ters overblijven, wordt de beurtrol toegepast, d.w.z.: de 2de schutter van de vorige ronde (of de eerstvolgende nog in wedstrijd zijnde schutter) begint de volgende reeks te schieten en de 1ste van die vorige ronde schiet dan als laatste, volgorde blijft eerst de koning en dan de koningin van dezelfde gilde. Vanaf het moment dat er nog maar 2 schutters overblijven, schiet men 2 kogels per ronde (2 volgen en 2 opgaan).
 3. Vanaf 18.00 uur wordt er zeker overgegaan naar de klep van Ø 10 mm. Indien de verbondsjury beslist om op kleppen te schieten met verschillende diameter op één en dezelfde schietboom dan schiet men telkens eerst op de grootste klep en daarna pas op de kleinste klep.
 4. De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar.

Art. 95. De volgorde voor de te leveren markeurs voor deze keizerschieting is als volgt:

2014 Beringen 2019 Laren

2015 Brelaar 2020 Linkhout

2016 Geenhout 2021 Meldert

2017 Gestel 2022 Paalstraat

2018 Hulst 2023 Beringen

Deze gilde levert telkens "twee" markeurs.

Art. 96. De verdeling van de prijzen is als volgt:

Keizer: voor de 1ste 15 € Keizerin: voor de 1ste 15 €

voor de 2de 7,50 € voor de 2de 7,50 €

voor de 3de 2,50 € voor de 3de 2,50 €

Dit is een totaal van 50 € als volgt bekomen:

37,50 € van verbondskas (zie art 92)

12,50 € van inrichtende gilde

Art. 97. Vanaf het seizoen 2014 is de trofee voor keizer en keizerin, die jaarlijks aangeboden werd door het verbond, vervangen door 2 wisselbekers. Deze bekers worden aan de winna(a)r(es) overhandigd op de wedstrijddag zelf maar worden pas officieel uitgereikt op de prijsuitreiking van het verbond Beringen. Op die prijsuitreiking ontvangen zij ook een pin die bedoeld is om bvb op het gildehemd of -jas te spelden.

De wisselbeker mogen zij dan een volledig jaar behouden en brengen hem terug mee op de keizerschieting van het volgende seizoen. Het verbond zorgt voor een naamplaatje dat bevestigd wordt op de marmeren voet van de beker. Hij of zij die deze beker 3 jaar na elkaar wint, mag hem definitief behouden.

Ook worden er op de wedstrijddag zelf, onmiddellijk nadat de keizer of keizerin gekend is, 8 consumptiebonnen geschonken door de inrichtende gilde. Deze consumptiebonnen dienen uiteraard verbruikt te worden bij de inrichtende gilde. Indien deze bonnen niet meer kunnen verbruikt worden op dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze te verbruiken op een volgende door hun georganiseerde wedstrijd. Naast deze consumptiebonnen krijgen de 3 beste schut(s)ters van elke reeks natuurlijk ook hun voorziene geldprijs (zie hierboven).

Art. 98. De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt door de inrichtende gilde. Om een vlot verloop te bewerkstelligen, wordt hiervoor de rangorde gerespecteerd. De gilden die niet tot het verbond Beringen behoren, zijn hier uiteraard ook toegelaten. Deze zullen dan kunnen schieten volgens volgorde van inschrijving.

De prijzen zijn uiteraard volgens het gangbaar tarief van de vriendenwedstrijd.

Art. 99. De schietstanden moeten uiteraard de dag van de wedstrijd volledig in orde zijn. De kleppen moeten

geplaatst worden volgens bijlage 8 van dit reglement.

Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.

Aan de schietboom die voorzien is voor de keizerschieting is vanaf ’s morgens 9.00 uur goed zichtbaar aangeduid dat deze voorbehouden is voor de keizerschieting.

Art. 100. De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering (sandwich of pistolet of stukje taart …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te worden voor deze juryleden.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 12/19

Intergewestelijke keizerschieting verbond Beringen samen met het verbond Lummen

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Beringen

samen met die van het verbond Lummen dd 6 november 2008)

Art. 101. Deze intergewestelijke keizerschieting zal altijd doorgaan op een op de kalendervergadering vastgelegde zaterdag van de maand augustus of van de maand september.

De volgorde van inrichten, evenals de volgorde van schieten, is als volgt:

2015 St. - Antonius Geenhout 2024 St. - Jan Thiewinkel 2033 St. - Antonius Geenhout

2016 H. Sacrament Geneiken 2025 St. - Franciscus Hulst 2034 St. - Anna Mellaer

2017 St. - Joris Brelaar 2026 St. - Sebast. Schalbroek 2035 St. - Joris Brelaar

2018 St. - Rochus Genenbos 2027 St. - Ludovicus Paalstraat 2036 St. - Hubertus Hemmen

2019 St. - Willebrordus Meldert 2028 St. - Ant. Congo Bockr 2037 St. - Willebrordus Meldert

2020 St. - Jacobus Rekhoven 2029 Eendracht L.S. Gestel 2038 St. - Jozef Winterslag

2021 St. - Denijs Beringen 2030 O.L.V. Kapel a/d Beuk 2039 St. - Denijs Beringen

2022 St. - Jacobus Eversel 2031 St. - Lambertus Laren 2040 H. Sacrament Geneiken

2023 St. - Trudo Linkhout 2032 St. - Hubertus Goeslaer 2041 St. - Trudo Linkhout

In de onpare jaartallen zal deze keizerschieting plaatsvinden bij een gilde aangesloten bij het verbond Beringen.

In de pare jaartallen zal deze keizerschieting plaatsvinden bij een gilde aangesloten bij het verbond Lummen.

De inzet bedraagt 2,50 € per gilde, te betalen op de 2de bestuursvergadering (dit bedrag wordt tot nadere beslissing van het bestuur door het verbond zelf betaald). De gilde die een keizer of een keizerin in zijn gelederen heeft, betaalt bij de inschrijving voor elk 1,00 € extra.

De inrichtende gilde zal 13,00 € toevoegen aan de prijzenpot, de beide verbonden voegen elk 15,00 € bij.

Art. 102. Aan deze keizerschieting mogen zowel de koning als de koningin van elke schuttersvereniging die aangesloten is bij het verbond Beringen als het verbond Lummen deelnemen. Er kan uiteraard maar één koning en één koningin per gilde deelnemen, uitgezonderd de gilde van wie de koning of koningin het vorige jaar de keizerschieting gewonnen had. Deze gilden mogen zowel de keizer of keizerin van het vorige jaar afvaardigen als ook hun nieuwe koning of koningin van het huidige jaar.

Indien bij toeval zowel de keizer(in) van het vorige jaar als de nieuwe koning(in) van het huidige jaar dezelfde schut(s)ter is, mag deze gilde een andere schutter naar eigen keuze afvaardigen.

De keizer of keizerin van het vorige jaar (zij die dus het huidige jaar hun titel moeten verdedigen), mogen echter niet vervangen worden door een andere schut(s)ter.

Art. 103. Voor deze keizerschieting gelden volgende regels:

 1. De inschrijvingen gebeuren van 13.30 uur tot 14.00 uur voor alle deelnemers.

 

Voor een niet-deelnemende keizer of keizerin, koning of koningin, kan er in geen enkel opzicht aanspraak gemaakt worden op eventuele teruggave van de inschrijvingsgelden. Deze zijn verrekend in het prijzentotaal. Zij die niet tijdig ingeschreven zijn, krijgen een eerste verwittiging.

 1. Tijdens de 1ste ronde worden er 3 kogels geschoten op een klep van Ø 25 mm op één schietboom. De volgorde hier van aantreden is identiek aan deze van de ploegenschieting.

De schut(s)ter die niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging.

 1. Onmiddellijk na hun 1ste schietbeurt op Ø 25 mm, schieten zij die niet gemist hebben hun 2de schietbeurt op een naastgelegen schietboom, 3 kogels op Ø 20 mm.
 2. Enkel in de 1ste en de 2de ronde (Ø 25 en Ø 20) schiet men op 2 verschillende schietbomen.

Vanaf de 3de ronde, 3 kogels op Ø 16 mm, wordt er verder geschoten op 1 schietboom (de vrijgekomen schietboom kan dan eventueel en indien mogelijk mee ingeschakeld worden voor de vriendenwedstrijd). Al de volgende ronden blijft men 3 kogels schieten op een klep van Ø 16 mm. De verbondsjury zal beslissen, naargelang de omstandigheden, wanneer er overgegaan wordt naar de klep van Ø 12 mm en nadien eventueel naar de klep van Ø 10 mm. De schut(s)ter die (weerom) niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging. De juryverantwoordelijke van het inrichtend verbond zal deze schut(s)ter ook daadwerkelijk verwittigen van het niet tijdig aantreden. Zij die voor de 3de maal een verwittiging krijgen, worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.

 1. Wanneer er gemist wordt, stopt men onmiddellijk met schieten. Indien er in een bepaalde ronde

 

onvoldoende deelnemers in geslaagd zijn (naargelang er prijzen voorzien zijn) om zonder misser te schieten, dan schieten alle schut(s)ters die één misser hadden in hun laatste ronde opnieuw mee, weliswaar voor de laatste prijzen (hier is de volgorde van het missen in acht te nemen).

Men neemt dan terug deel aan de wedstrijd op zijn normale volgorde van voorheen.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 13/19

 1. Vanaf het moment dat er nog maar 5 deelnemers overblijven, wordt de beurtrol toegepast, d.w.z.: de 2de schutter van de vorige ronde (of de eerstvolgende nog in wedstrijd zijnde schutter) begint de volgende reeks te schieten en de 1ste van die vorige ronde schiet dan als laatste, volgorde blijft eerst de koning en dan de koningin van dezelfde gilde. Vanaf het moment dat er nog maar 2 deelnemers overblijven, schiet men 2 kogels per ronde (2 volgen en 2 opgaan).
 2. Vanaf 18.00 uur wordt er zeker overgegaan naar de klep van Ø 10 mm.

Indien de verbondsjury beslist om op kleppen te schieten met verschillende diameter op één en dezelfde schietboom dan schiet men telkens eerst op de grootste klep en daarna pas op de kleinste klep.

 1. De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar.

Art. 104. De volgorde voor de te leveren markeur voor deze intergewestelijke keizerschieting is als volgt:

2015 Geenhout 2016 Gestel 2017 Hulst 2018 Laren

2019 Linkhout 2020 Beringen 2021 Brelaar 2022 Meldert 2023 Paalstraat 2024 Geenhout

Deze gilde dient telkens één markeur te leveren vermits het verbond Lummen ook één markeur dient te leveren. Dit zal altijd een hoofdbestuurslid zijn van het verbond Lummen.

Een hoofdbestuurslid van het inrichtend verbond is dan de juryverantwoordelijke of wedstrijdleider.

Art. 105. De verdeling van de prijzen is als volgt:

Keizer: voor de 1ste 14 € Keizerin: voor de 1ste 14 €

voor de 2de 12 € voor de 2de 12 €

voor de 3de 8 € voor de 3de 8 €

voor de 4de 6 € voor de 4de 6 €

voor de 5de 5 € voor de 5de 5 €

voor de 6de 2,50 € voor de 6de 2,50 €

Dit is een totaal van 95 € als volgt bekomen:

van verbondskas Beringen = 40 €

van verbondskas Lummen = 40 €

13 € van inrichtende gilde = 13 €

2 x 1 € van de vorige keizer en keizerin = 2 €

= 95 €

Enkel de eerste 3 prijzen zullen nog uitgekaveld worden, bij een eventuele gelijk stand voor de 4de en/of 5de en/of 6de prijs, zullen de geldprijzen samen gevoegd en gedeeld worden.

Art. 106. Zowel aan de keizer als aan de keizerin worden er op de wedstrijddag zelf door de inrichtende gilde nog 8 consumptiebonnen geschonken die onmiddellijk overhandigd worden nadat deze gekend zijn.

Deze consumptiebonnen dienen uiteraard verbruikt te worden bij de inrichtende gilde.

Indien deze bonnen niet meer kunnen verbruikt worden op dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze te verbruiken op een volgende door hun georganiseerde wedstrijd.

Daarnaast krijgen de 6 beste schut(s)ters natuurlijk ook hun voorziene geldprijs (zie hierboven).

Ook zal er op de wedstrijddag zelf zowel aan de keizer als aan de keizerin een wisselbeker overhandigd worden. Indien de winna(a)r(es) behoort tot een gilde aangesloten bij het verbond Beringen, krijgen zij hun wisselbeker officieel overhandigd op de jaarlijkse prijsuitreiking van het verbond Beringen samen met een geldprijs van 15 € elk. Zij mogen deze wisselbeker dan een volledig jaar behouden en brengen hem terug mee op de keizerschieting van het volgende seizoen. Het naamplaatje van de winna(a)r(es) zal bezorgd en bekostigd worden door het inrichtend verbond. Hij of zij die deze wisselbeker 3 jaar na mekaar wint, mag hem definitief behouden.

Op de jaarlijkse prijsuitreiking ontvangt de keizer en/of keizerin nog een pin die bedoeld is om bvb op het gildehemd of –jas te spelden.

Art. 107. De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt door de inrichtende gilde. Om een vlot verloop te bewerkstelligen wordt hiervoor de rangorde gerespecteerd. De gilden die niet tot het verbond Beringen of het verbond Lummen behoren, zijn hier uiteraard ook toegelaten. Deze zullen dan kunnen schieten volgens volgorde van inschrijving.

De prijzen zijn uiteraard volgens het gangbaar tarief van de vriendenwedstrijd.

Art. 108. De schietstanden moeten uiteraard op de dag van de wedstrijd vóór 9.00 uur 's morgens volledig in orde zijn. De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 8 van dit reglement.

Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.

Aan de 2 schietbomen die voorzien zijn voor de keizerschieting is vanaf ’s morgens 9.00 uur goed zichtbaar aangeduid dat deze voorbehouden zijn voor de keizerschieting.

Art. 109. De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering (sandwich of pistolet of stukje taart …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te worden voor deze juryleden.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 14/19

Intergewestelijke kampioenenwedstrijd verbond Beringen samen met verbond Lummen

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Beringen

samen met die van het verbond Lummen dd 6 november 2008)

Art. 110. Op deze wedstrijd wordt de algemene kampioen van de verbonden Beringen en Lummen betwist.

De zes kampioenenploegen (A, B en C van beide verbonden) strijden tegen elkaar, aanvang stipt om

14.00 uur (zie ook art 112). De bijbehorende wedstrijd is een gewone vriendenwedstrijd. Elke gilde wordt verwacht aanwezig te zijn op de vriendenwedstrijd doch men is volledig vrij van deelname.

De zes kampioenenploegen worden wel verwacht aanwezig te zijn.

De volgorde van inrichten voor deze intergewestelijke wedstrijd is:

2015 St. - Trudo Linkhout 2023 St. - Denijs Beringen 2031 St. - Franciscus Hulst 2016 St. - Anna Mellaer 2024 St. - Ant. Congo Bockrijck 2032 St. - Jacobus Eversel

2017 St. - Lambertus Laren 2025 St. - Willebrordus Meldert 2033 St. - Trudo Linkhout

2018 H. Sacrament Geneiken 2026 St. - Hubertus Hemmen 2034 St. - Jan Thiewinkel

2019 St. - Ludovicus Paalstraat 2027 Eendracht L.S. Gestel 2035 St. - Lambertus Laren

2020 O.L.V. Kapel a/d Beuk 2028 St. - Jozef Winterslag 2036 St. - Sebastiaan Schalbroek

2021 St. - Joris Brelaar 2029 St. - Antonius Geenhout 2037 St. - Ludovicus Paalstraat

2022 St. - Jacobus Rekhoven 2030 St. - Rochus Genenbos 2038 St. - Anna Mellaer

Onderlinge verwisselingen mogen gebeuren, maar enkel in de respectievelijke verbonden zelf.

Art. 111. Wedstrijdreglement:

Enkel de 6 kampioenenploegen strijden tegen elkaar. Men begint deze wedstrijd op een klep van Ø 25 mm, met zes schutters, elk 5 kogels, totaal op 30. Deze zonder misser (of bij een gelijke stand) vervolgen de tweede ronde op een klep van Ø 20 mm, elke schutter schiet 3 kogels, totaal op 18. De derde ronde zal men naar gelang de behoefte en de weersomstandigheden schieten op een klep van Ø 16 mm, 3 kogels per schutter, totaal ook op 18, wedstrijdleider beslist. Indien er na de derde ronde nog geen winnaar gekend is, zal ook overgegaan worden naar een klep van Ø 12 mm, 2 kogels per schutter, totaal op 12 en zonodig Ø 10 mm, ook 2 kogels per schutter, totaal op 12. Ook hier wordt de beslissing van de wedstrijdleider gerespecteerd. De wedstrijd dient echter zeker bij zonsondergang beëindigd te zijn.

De ploeg die het hoogst aantal punten schiet, wint deze intergewestelijke wedstrijd en zijn de kampioenen van dat schietseizoen. Zij krijgen dan nog een schietwedstrijd toegewezen op hun eigen schietstand.

Deze wedstrijd zal altijd doorgaan op de allereerste zaterdagwedstrijd van het volgende seizoen.

Aandacht! De schutters van een kampioenenploeg moeten eerst hun ploegenkaveling van de intergewestelijk kampioen beëindigd hebben vooraleer zij aan de bijbehorende vriendenschieting mogen deelnemen.

Art. 112. Organisatie van deze wedstrijd:

De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt door de inrichtende gilde. De gilden die niet tot het verbond Beringen of het verbond Lummen behoren, zijn hier uiteraard ook toegelaten. Deze kunnen dan schieten volgens volgorde van inschrijving.

Voor de kampioenenwedstrijd begint de kampioen van de A ploeg van het inrichtend verbond stipt om

14.00 uur, gevolgd door de andere A ploeg, daarna de respectievelijke B en C ploegen.

De beide A - ploegen moeten hun ploeg ingeschreven hebben ten laatste om 13.45 uur, de beide B - ploegen ten laatste om 14.30 uur en de beide C - ploegen ten laatste om 15.00 uur.

Deze kampioenenwedstrijd heeft uiteraard voorrang op de samenlopende vriendenwedstrijd.

Er dienen steeds ten minste 2 schietbomen ter beschikking gehouden te worden voor de bijbehorende vriendenwedstrijd.

Art. 113. Jury van deze wedstrijd:

Indien de inrichtende gilde aangesloten is bij het verbond Beringen, dan levert het verbond Lummen twee juryleden. Deze taak zal altijd opgenomen worden door twee leden van het hoofdbestuur van het verbond Lummen. De wedstrijdleider is dan een hoofdbestuurslid van het verbond Beringen.

Indien de inrichtende gilde aangesloten is bij het verbond Lummen, dan levert het verbond Beringen twee juryleden. Deze twee juryleden zijn schuttersleden van de gilde die het volgende seizoen deze intergewestelijke wedstrijd mag inrichten. De wedstrijdleider is dan een hoofdbestuurslid van het verbond Lummen.

Art. 114. Prijzen:

De prijzen voor de bijbehorende vriendenschieting zijn à rato van een gewone vriendenschieting.

De winnaar van de kampioenenwedstrijd ontvangt een wisseltrofee. Hierop zal een plaats voorzien zijn voor het aanbrengen van een plaatje met vermelding van het jaartal en de winnende ploeg.

Het inrichtend verbond zorgt voor deze plaatjes en laat ze, in de mate van het mogelijke, telkens maken bij dezelfde graveur. Deze trofee wordt eigendom van die gilde die hem driemaal na elkaar op sportieve wijze gewonnen heeft. Aan de intergewestelijke kampioenenploeg worden er geen consumptiebonnen gegeven, omdat de inleggelden al vrij hoog zijn voor de inrichtende gilde.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 15/19

Art. 115. Inleg van gelden:

De inrichtende gilde betaalt 30 €. De twee verbonden betalen elk 15 €, dus in totaal 60 €.

De prijzen worden als volgt verdeeld:

1ste prijs 20 € + de wisselbeker;

2de prijs 15 €;

3de prijs 10 €;

4de prijs 7,50 €;

5de prijs 5 €;

6de prijs 2,50 €.

Indien er maar 5 ploegen aan deze wedstrijd zouden deelnemen, komt de 6de prijs bovenop de 1ste prijs,

deze bedraagt dan 22,50 €.

Indien er maar 4 ploegen zouden deelnemen, komen de twee laatste prijzen bij de 1ste en de 2de prijs;

1ste prijs is dan 25 €; 2de prijs is dan 17,50 €.

Indien er maar 3 ploegen zouden deelnemen, komen de drie laatste prijzen respectievelijk bij de 1ste, de 2de en de 3de prijs; de 1ste prijs bedraagt dan 27,50 €; de 2de prijs is dan 20 € en de 3de prijs is dan 12,50 €.

Art. 116. Prijsuitreiking:

Deze wordt voor de bijbehorende vriendenwedstrijd verzorgd door de afgevaardigde van de inrichtende gilde.

De prijsuitreiking voor de kampioenenwedstrijd wordt verzorgd door een hoofdbestuurslid van het verbond van de inrichtende gilde.

Om de prijzen in ontvangst te nemen, moeten er minstens drie gildeleden van de winnende gilde aanwezig zijn. Dit geldt enkel voor de kampioenenploeg, niet voor de winnaar van de bijbehorende vriendenwedstrijd.

De prijzen voor deze 6 ploegen worden onmiddellijk na hun behaalde plaats uitgereikt.

Art. 117. Oefenen:

De schietstanden moeten uiteraard de dag van de wedstrijd volledig in orde zijn.

De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 8 van dit reglement.

Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur.

Art. 118. Spijs & drank:

De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering (sandwich of pistolet of stukje taart …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te worden voor deze juryleden.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 16/19

Vriendenschietingen en andere wedstrijden

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Beringen

samen met die van het verbond Lummen dd 6 november 2008)

Art. 119. De vriendenschietingen kunnen enkel georganiseerd worden op een beschikbare zaterdag, rekening houdend met de wensen van de gilden van de verbonden Beringen en Lummen.

Art. 120. Elke aangesloten gilde heeft het recht om maximum één vriendenschieting in te richten waarvan de datum vastgelegd wordt op de jaarlijkse kalendervergadering.

Voor speciale aangelegenheden wordt hierop een uitzondering toegestaan, zoals: opening of vernieuwing van het lokaal, 25 jarig bestaan (of een veelvoud hiervan), provinciaal kampioen met de ploegen, …

Let wel, de vriendenschietingen krijgen voorrang op deze schietingen!

De keizerschietingen en andere schietingen voor een liefdadig doel worden niet als vriendenschieting beoordeeld.

Art. 121. Er moeten minstens 4 schietbomen beschikbaar zijn om een schieting te kunnen inrichten.

Afhankelijk van het aantal kleppen per schietboom, moeten de kleppen geplaatst worden volgens bijlage 7 van dit reglement.

Art. 122. Een schut(s)ter mag slechts met één gilde meeschieten op één en dezelfde wedstrijd.

Een uitzondering wordt toegestaan voor gilden die aantreden met slechts 4 of 5 beschikbare schut(s)ters. Dan kan en mag men enkel beroep doen op schut(s)ters van de inrichtende gilde en dit uiteraard enkel om de A ploeg te vervolledigen. Kavelen door deze gilde is bijgevolg niet toegestaan.

Telkens als men dit artikel toepast, moet dit gemeld worden aan de verantwoordelijke waar de schieting van die dag plaatsvindt of aan de jury.

Art. 123. Als een gilde een onvolledige laatste ploeg heeft met drie schut(s)ters MAG men deze aanvullen met drie andere schutters tot een volledige ploeg van zes schutters doch hier is men vrij in.

Bij een onvolledige laatste ploeg van vier schut(s)ters, MOET men aanvullen tot een volledige ploeg van

zes schutters. In beide gevallen moet men echter aanvullen met die schut(s)ters die reeds gemist hebben in één van de vorige ploegen.

Art. 124. Er wordt geschoten met 6 deelnemers per ploeg, elk vijf kogels, op een klep van Ø 30 mm.

De inschrijving bedraagt 2 € per ploeg.

Art. 125. Oefenen op een vriendenwedstrijd kan op elk moment van de dag tenminste indien dit organisatorisch mogelijk is en uiteraard mét het respecteren van de openingsuren van de schietstand. Doorgaans alle schietstanden zijn open vanaf 10 u. De schietstand van Geenhout is pas open vanaf 12 u. De inrichtende gilde begint zeker te schieten voor 14.00 uur en zorgt zelf voor de nodige markeurs.

Een schutter die de schietstand betreedt met de intenties om te schieten, moet eerst zijn of haar naam noteren in het schuttersregister. Gelijklopend met dat moment heeft men recht op een stempel in zijn of haar schuttersboekje (= art 86).

Het hoofdbestuur mag adviserend optreden bij niet naleving van de algemene voorschriften.

Art. 126. Men kan schieten volgens volgorde van inschrijving en betaling.

De deelnemerslijsten worden genummerd. Op een bord (of een andere lijst) wordt de inschrijvingsvolgorde genoteerd evenals de punten die er geschoten zijn.

Art. 127. Om leegstand van schietbomen te voorkomen zal de verantwoordelijke van de inrichtende gilde de volgende gilde reeds verwittigen wanneer de laatste ploeg van een bezig zijnde gilde aanvangt met schieten. De volgende gilde die moet aantreden, moet klaar staan en begint onmiddellijk te schieten zodra de schietboom die hem toegewezen is, vrijkomt.

Art. 128. De inrichtende gilde zal, enkel voor de schietingen in de maand maart, vanaf 16.00 uur een schietboom vrijmaken zodat men tijdig kan beginnen te kavelen. Voor al de schietingen vanaf de maand april moet er pas vanaf 17.30 uur een schietboom vrijgehouden worden voor het kavelen.

Art. 129. Echter, indien het organisatorisch mogelijk is, mag een ploeg die het maximum van 30/30 schiet, onmiddellijk, tenminste vanaf het ogenblik dat de laatste schutter van deze gilde geschoten heeft, beginnen te kavelen. Iedere gilde, die deelneemt aan de kavelingen, mag (zolang het mogelijk is) blijven kavelen tot wanneer men mist. Na gemist te hebben in een bepaalde ronde, mag deze gilde uiteraard zijn volledige ploeg laten uitschieten.

Art. 130. Het eventuele kavelen zal gebeuren eerst met 3 kogels op een klep van Ø 25 mm., verder 2 kogels op

Ø 20 mm., dan 2 kogels op Ø 16 mm., 2 kogels op Ø 12 mm en als laatste, 2 kogels op Ø 10 mm.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 17/19

Het kavelen zal in normale omstandigheden gebeuren in deze volgorde van schieten en volgens volgorde van inschrijving, tenzij de wedstrijdleider van die dag anders beslist, bvb bij een invallende duisternis kan overgegaan worden tot "schot per schot".

Art. 131. Indien er meer dan één ploeg van dezelfde gilde meedoet aan de kavelingen, moet deze ploeg volledig uitgeschoten worden vooraleer men aan de 2de ploeg kan of mag beginnen.

Men mag blijven kavelen tot wanneer men mist of tot op de kleinste klep.

Indien later blijkt dat deze ploeg in de dagprijs zou vallen dan krijgen zij deze dagprijs betaald op de volgende vriendenschieting. Men dient dus niet meer aanwezig te zijn op de prijsuitreiking ’s avonds.

Art. 132. Om te kavelen moet men 6 willekeurige schutters van éénzelfde gilde hebben.

De schutters waarmee men begint te kavelen, worden wel voor de ganse kaveling en in dezelfde ploeg behouden (een schutter mag maar in één ploeg kavelen).

Indien er meerdere ploegen van éénzelfde gilde het maximum van 30/30 hebben geschoten, dan begint eerst de A ploeg te kavelen, dan de B ploeg en zo verder.

Een aangevulde ploeg mag ook deelnemen aan de kavelingen. Dit is echter enkel mogelijk indien één van de vorige ploegen geen maximum geschoten heeft want anders kan men nooit aan het nodige aantal schutters komen.

Wanneer men in één ploeg stopt met kavelen, dan stoppen automatisch alle volgende ploegen van deze gilde.

Art. 133. a) Voor de vriendenschietingen gelden volgende dagprijzen: 1ste prijs: 12,50 €

2de prijs: 10 €

3de prijs: 7,50 €

De dagprijzen worden zo vlug mogelijk na de kavelingen uitgereikt.

Indien er echter niet gekaveld wordt voor de 1ste, 2de of 3de prijs, dan dient die bepaalde prijs ook niet uitgereikt te worden en gaat deze terug naar de kas van de inrichtende gilde.

 1. b) Indien op het einde van de wedstrijd blijkt dat er een bepaalde gilde na het kavelen met gelijke puntenstand is geëindigd samen met een andere gilde die niet meer aanwezig is, dan kan het absoluut niet dat er nog 1 kogel geschoten wordt door de nog aanwezige gilde om alzo de hoogst haalbare prijs voor hen op te strijken. Als men beslist om verder te kavelen, dan schiet heel de ploeg! Indien er niet wordt verder gekaveld dan worden de prijzen gedeeld. Om hier een ronde som te bekomen om te delen, wordt er van de inrichtende gilde verondersteld dat zij 0,50 € bijleggen.

De verdeling is dan als volgt: worden de 1ste en de 2de prijs gedeeld = 12,50 + 10 + 0,50 € = 23 € dan krijgt elk 11,50 €, worden de 2de en de 3de prijs gedeeld = 10 + 7,50 + 0,50 € = 18 € dan krijgt elk 9 €.

Men dient er dus telkens voor te zorgen dat de uit te betalen prijs ofwel op een “volle euro” eindigt ofwel op een “halve euro”. Een prijs die eindigt op bvb …,25 cent of …,75 cent kan dus niet!

Art. 134. Voor de geldprijzen, gebaseerd op 2 € per ploeg zal men de tabel van bijlage 2 van dit reglement raadplegen, gelijke punten is ook gelijke geldprijzen.

Op de envelop dient het volgende vermeld te worden:

- naam van de inrichtende gilde

- datum van de wedstrijd

- aantal deelgenomen ploegen

- aantal 30, 29, 28 ... die in de prijzen vallen

- naam van de gilde die een prijs gewonnen heeft

- de ploeg, de punten en het bedrag van deze ploeg die in de prijzen valt

- het totale bedrag dat in de envelop moet zitten.

Let wel op: kleine bedragen van minder dan 0,50 € worden overgedragen naar een categorie hoger!

Er dient ook een afronding gemaakt te worden naar een lager of hoger veelvoud van 10 cent;

(bvb een uit te keren bedrag vanaf 61 t/m 64 cent, wordt 60 cent; een bedrag vanaf 65 t/m 69 cent, wordt

70 cent).

BEKERWEDSTRIJD:

Art. 135. Jaarlijks, op de zondag vóór 15 augustus, heeft er een bekerschieting plaats enkel voor de gilden die gevestigd zijn in Beringen zelf.

Dit zijn volgende 4 gilden en hun volgorde van inrichten is als volgt: 2016 – 2020 Paalstraat

2017 – 2021 Beringen

2018 – 2022 Brelaar

2019 – 2023 Geenhout

De vriendenwedstrijd op deze dag is eveneens toegankelijk voor die gilden die aangesloten zijn bij het verbond Beringen - Mijnstreek maar niet behorende tot de gemeente Lummen (dus enkel voor Hulst).

Wedstrijdreglementen en prijzentabel voor deze wedstrijd: zie bijlage 3 van dit reglement.

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 18/19

Provinciale wedstrijden

Art.136. Er wordt minstens 1 wedstrijd per jaar toegewezen aan het verbond Beringen - Mijnstreek.

Art.137. Men moet voldoen aan de provinciale voorwaarden om in aanmerking te komen voor het inrichten van een provinciale wedstrijd.

Volgorde van inrichten is als volgt:

Beringen, Paalstraat, Brelaar, Geenhout, Gestel, Laren, Meldert, Hulst en Linkhout.

Art.138. Men moet aan alle andere voorwaarden, gesteld in het provinciale reglement, voldoen om een provinciale wedstrijd te mogen inrichten.

Art.139. Men moet aan alle provinciale reglementen voldoen om te mogen deelnemen aan een provinciale wedstrijd.

Slotbepalingen

Art. 140. Iedere schut(s)ter verklaart zich akkoord met dit reglement door deelname aan wedstrijden aangehaald in dit reglement.

Art. 141. Een volledige gilde of een bepaalde schut(s)ter kan door de bestuursvergadering worden uitgesloten bij inbreuken die niet verenigbaar zijn met de goede en ruime betekenis van onze schietsport.

Deze uitsluiting kan enkel gebeuren na een grondig onderzoek en dient goedgekeurd te zijn met 2/3 meerderheid van stemmen van de bestuursvergadering.

Dit reglement werd vastgelegd tijdens de vergadering van 12 december 1999 en treedt in werking op 1 maart 2000.

Dit reglement werd aangepast op de vergadering van 14 oktober 2007 en goedgekeurd op de vergadering van

4 november 2007.

Dit reglement werd in een vernieuwde versie voorgelegd op de hoofdbestuursvergadering van 6 november 2008 en goedgekeurd op de bestuursvergadering van 9 november 2008.

Dit reglement heeft een 1ste update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 8/11/2009.

Dit reglement heeft een 2de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14/11/2010.

Dit reglement heeft een 3de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13/11/2011.

Dit reglement heeft een 4de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 4/11/2012 en wordt genoemd “update 4 – 2013”.

Dit reglement heeft een 5de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 10/11/2013 en wordt genoemd “update 5 – 2014”.

Dit reglement heeft een 6de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 9/11/2014 en wordt genoemd “update 6 – 2015”.

Dit reglement heeft een 7de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 8/11/2015 en wordt genoemd “update 7 – 2016”.

Dit reglement heeft een 8ste update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13/11/2016 en wordt genoemd “update 8 – 2017”.

Dit reglement heeft een 9de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 12/11/2017 en wordt genoemd “update 9 – 2018”.

Dit reglement heeft een 10de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 25/11/2018 en wordt genoemd “update 10 – 2019”.

Het hoofdbestuur.

Voorzitter: Jean De Wit Secretaris: Freddy Broekhoven

Ondervoorzitter: Victor Peremans Penningmeester: Julien Meyen

 

Reglement verbond Beringen Goedgekeurd 9/11/2008 update 10 – 2019 blad: 19/19